Phát livestream từ video (mp4) lên nhiều tường, page, nhóm facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Phát livestream từ video (mp4) lên nhiều tường, page, nhóm facebook

Phát livestream từ video (mp4) lên nhiều tường, page, nhóm facebook

5/17/2019 3:52:46 PM
PHÁT LIVESTREAM TỪ VIDEO (MP4) LÊN NHIỀU TƯỜNG, PAGE, NHÓM FACEBOOK

FPlusLive hỗ trợ bạn phát livestream từ video (mp4) trên máy tính lên nhiều tường, page, nhóm facebook; giúp tăng tương tác facebook và tăng lượt xem cho video live.
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook, page muốn phát live
 • Nhập mỗi dòng một “cookie”
 • Nhập mỗi dòng một “token”
 • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”
 

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn phát livestream video facebook

Có 2 cách để bạn chọn nhóm muốn phát live trên facebook:

Cách 1:
Trong danh sách tài khoản đã thêm thành công; click vào tài khoản bạn muốn phát live lên tường hay các nhóm đã tham gia.
Click chuột phải vào tài khoản đã chọn; click “Select group to live” để tiến hành chọn nhóm muốn phát live.
 

 
Chọn nhóm muốn live:
 • Tick chọn vào các nhóm muốn phát live.
 • Hoặc Click “Mở danh sách ID nhóm muốn chọn” để chọn và tải file chứa danh sách các nhóm muốn live lên FplusLive.
 • Click “OK” để xác nhận phát live lên các nhóm đã chọn.
 

 
Cách 2:
Trong danh sách tài khoản đã thêm thành công; click vào tài khoản bạn muốn phát live lên tường hay các nhóm đã tham gia.
 • Click vào mục “Chọn nhóm” để mở danh sách nhóm và chọn nhóm muốn phát live.
 • Tick chọn vào các nhóm muốn phát live.
 • Hoặc Click “Mở danh sách ID nhóm muốn chọn” để chọn và tải file chứa danh sách các nhóm muốn live lên FplusLive.
 • Click “OK” để xác nhận phát live lên các nhóm đã chọn.
 

 
Bước 3: Thiết lập cho video trên facebook muốn phát live
Nhập thông tin cho video phát live:
 • Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho video phát live
 • Nhập tags, mô tả..cho video phát live.
 
Link video (mp4):
 • Tick để phát live cho video mp4
 • Chọn video: Click để chọn và tải video(mp4) bạn muốn phát live
 • Phát lặp lại: Tick để phát livestream video mp4 lặp lại
 • Chọn số lần phát lặp lại
 

 
 • “Lưu”: Click để lưu thiết lập video phát live vào danh sách
 • “Chọn”: Click để mở và chọn video muốn phát live đã lưu
 

 
Chọn video muốn phát live đã lưu:
 • Xóa: Click để xóa video phát libe
 • Xóa tất cả bài viết: Click để xóa tất cả các video live đã lưu.
 • Tick chọn video muốn phát live trong danh sách video live
 • Chọn: Click để xác nhận phát live cho video đã chọn
 

 
Bước 4: Thiết lập phát live trên phần mềm
Watemark: Ảnh/logo được đính kèm vào video phát live.
 • Click “chọn” để chọn và tải ảnh/logo muốn gắn lên video phát live
 • Vị trí: Chọn vị trí cho ảnh/logo trên video
 • Chọn kích thước cho ảnh/logo
 

 
 • Live lên tường: Tick để live lên tường của các tài khoản đã chọn trong danh sách tài khoản.
 • Số live chạy cùng lúc: Tick để phát live cùng lúc lên nhiều tài khoản và nhóm.
 • Chọn số lượng live muốn phát cùng lúc.
 

 
Phát live lên nhóm:
 • Live lên nhóm đã chọn: Tick để phát live lên các nhóm đã chọn.
 • Click để chọn các nhóm muốn phát live
 • Random nhóm: Tick để phát live lên random các nhóm đã tham gia
Chọn số lượng nhóm muốn phát live random.
 • Live bằng page: Tick để live lên nhóm bằng tư cách page quản trị nhóm
 

 
 • Video quality: Chọn chất lượng của video muốn phát live
 • Tick chọn phát live qua giả lập/API
 • Click “Bắt đầu live” để bắt đầu phát live lên tường/nhóm/page đã chọn